Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Langtidsplan 2021-2024

Skyttertinget har vedtatt langtidsplan for perioden 2021-2024.

Det frivillige Skyttervesens Langtidsplan for 2021-2024 skal være
organisasjonens styrende verktøy for den neste 4-års perioden.

De aller fleste vedtatte tiltak i Langtidsplan 2016-2020 er gjennomførte. De fleste måltall for våre fokusområder viser en positiv utvikling, og spesielt satsingen på skyteskoler og skyte-instruktørutdanning har vært
en suksess. Vi har imidlertid en liten nedgang i ungdoms-aktiviteten. I langtidsplanen for 2021-2024 ønsker vi gjennom fokusområde lagsaktivitet og flere aktivitetsrettede tiltak å sette enda større fokus på bredderekruttering
på lagsnivå.

Planen innebærer en målrettet satsing på utdanning og aktivitet av tillitsvalgte på lagsnivå. Flest mulig av den norske befolkning skal få opplæring i en god og ansvarlig våpen- og sikkerhetskultur. Skyteskoler og opplæring av skyteinstruktører og tillitsvalgte i alle ledd er svært viktig for at flest mulig skal få tilbud om lære å skyte på en sikker og god måte. Satsing på utdanning av tillitsvalgte i skytterlagene forsterkes gjennom nye kurstilbud i planperioden.
Samarbeidet med skolene skal styrkes for å ivareta vårt offentlige samfunnsansvar.

Nye miljøkrav til våre skytebaneanlegg blir tema i langtidsplanperioden. Det er særdeles viktig at skytterlagene vedlikeholder sine skytebaner og kulefang i samsvar med gjeldende regler. DFS planlegger en form for miljøsertifisering av skytebanene i planperioden. Dette for å kunne dokumentere at DFS og skytterlagene er bevisst sitt samfunnsansvar.

Det gode samarbeidet med Forsvaret videreføres, og det planlegges et nærmere samarbeid med Heimevernet om et sommertreff for ungdommer.